������KOV��, Milu��e. Anal��za mastn��ch kyselin v p����rodn��ch s��rech metodou GC - MS. Zl��n: Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��, 2008, 81 s. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/5290. Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��. Fakulta technologick��, ��stav potravin����sk��ho in��en��rstv��. Vedoucí práce V��cha, Robert.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.