��ABLOV��, Andrea. Synt��za a studium fyzik��ln��-chemick��ch vlastnost�� 1-adamantylimidazoliov��ch ligand�� pro supramolekul��rn�� komplexy s cucurbit[n]urily a cyklodextriny. Zl��n: Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��, 2021, 60 s. ISBN 978-80-7454-993-9. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/46006. Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��. Fakulta technologick��, ��stav chemie. Vedoucí práce V��cha, Robert.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.