��IMKOV��, Pavla. ��koln�� klubov�� ��innost a jej�� socializa��n�� aspekty. Zl��n: Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��, 2015, 69 s. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/29356. Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��. Fakulta humanitn��ch studi��, Katedra pedagogiky a psychologie. Vedoucí práce S��kora, Franti��ek.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.