��ROTOV��, Milu��e. Problematika stravov��n�� na odd��len�� gynekologie, porodn��m s��le a ��estined��l��. Vedoucí K��emenov��, Jana. Zl��n: Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��. Fakulta humanitn��ch studi��, ��stav zdravotnick��ch studi��. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/4379.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.