BARBIERIK, R��bert. Projekt p��evodu da��ov�� evidence na podnikatele Du��ana Barbierika - BARIMPEX na u��etnictv�� v podm��nk��ch ��R a SR. Vedoucí Kol����ov��, Eva. Zl��n: Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��. Fakulta managementu a ekonomiky, ��stav financ�� a ����etnictv��. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/29603.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.