BAUEROV��, Tereza. Napl��ov��n�� projektu Evropsk��ho soci��ln��ho fondu v oblasti soci��ln��ch slu��eb v Pardubick��m kraji. Zl��n: Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��, 2015, 79 s. (102 263 znak��). Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/31096. Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��. Fakulta humanitn��ch studi��, Katedra pr��va a pr��vn�� v��dy. Vedoucí práce Musel��kov��, Miroslava.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.