BOLDI��OV��, Nikola. [NEOBH��JENO] Anal��za sou��asn��ho podnikov��ho informa��n��ho syst��mu ve vybran�� spole��nosti. Zl��n: Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��, 2021, 66 s. (10 177 znakov). Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/50060. Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��. Fakulta managementu a ekonomiky, ��stav pr��myslov��ho in��en��rstv�� a informa��n��ch syst��m��. Vedoucí práce Ju��i��kov��, Eva.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.