BURIANOV��, Lucie. N��vrh strategie ��e��en�� nezam��stnanosti absolvent�� ��kol v kraj��ch ��esk�� republiky. Zl��n: Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��, 2013, 93 s. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/25619. Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��. Fakulta managementu a ekonomiky, ��stav region��ln��ho rozvoje, ve��ejn�� spr��vy a pr��va. Vedoucí práce Novos��k, Ji����.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.