CHOCHOLAT��, Ale��. Technick�� prost��edky pro detekci ukryt��ho n��kladu a osob ve vozidlech. Zl��n: Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��, 2014, 63 s. (69 388 znak��). Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/30248. Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��. Fakulta aplikovan�� informatiky, ��stav bezpe��nostn��ho in��en��rstv��. Vedoucí práce Navr��til, Petr.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.