DOLE��ELOV��, Jana. Projekt roz������en�� slu��eb Domova pro seniory Tova��ov. Zl��n: Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��, 2015, 101 s. (153 816 znak��). Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/31118. Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��. Fakulta managementu a ekonomiky, ��stav managementu a marketingu. Vedoucí práce Sta��kov��, Pavla.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.