ELFMARK, Miroslav. Vyu��it�� laserinterferometru Renishaw p��i polohov��n�� v��robn��ch za����zen�� s vyu��it��m norem ��ady ��SN ISO 230. Zl��n: Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��, 2014, 80 s. (12665 znak��). Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/28585. Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��. Fakulta technologick��, ��stav v��robn��ho in��en��rstv��. Vedoucí práce Pata, Vladim��r.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.