FATR, Jan. N��vrh modern�� vst��ikovac�� formy s vyu��it��m konformn��ho chlazen��. Zl��n: Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��, 2022, 135 s. (143 896 znak��). Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/52074. Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��. Fakulta technologick��, ��stav v��robn��ho in��en��rstv��. Vedoucí práce Jano��t��k, V��clav.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.