FIALOV��, Eli��ka. Vyu��it�� spisov�� slu��by v r��mci elektronizace ob��hu faktur ve vybran��m zdravotnick��m za����zen��. Zl��n: Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��, 2021, 93 s. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/50061. Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��. Fakulta managementu a ekonomiky, ��stav managementu a marketingu. Vedoucí práce Papadaki, ����rka.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.