FIL��PKOV��, Jana. Anal��za syst��mu vzd��l��v��n�� a odborn��ho rozvoje ve spole��nosti Barum Continental spol. s r.o. Zl��n: Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��, 2006, 63 s.,7s. obr. p��iloh. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/1365. Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��. Fakulta managementu a ekonomiky, ��stav managementu. Vedoucí práce Kressov��, Petra.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.