GAJDO����K, Filip. Anal��za vlivu pou��it�� recyklovan��ch d��l�� na hospo-da��en�� frakt��lu a cel�� spole��nosti. Zl��n: Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��, 2015, 84 s. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/32216. Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��. Fakulta managementu a ekonomiky, ��stav podnikov�� ekonomiky. Vedoucí práce Popesko, Boris.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.