GAJDO����KOV��, Jana. Zv����en�� konkurenceschopnosti hotelu Augustini��nsk�� d��m vyu��it��m n��stroj�� marketingov��ho mixu. Zl��n: Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��, 2014, 95 s. (141 644 znak��). Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/29582. Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��. Fakulta managementu a ekonomiky, ��stav managementu a marketingu. Vedoucí práce Koz��k, Vratislav.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.