HAVRLANTOV��, Lenka. Soci��ln�� prost��ed�� jako faktor ovliv��uj��c�� proxemiku d��t�� ��koln��ho v��ku. Zl��n: Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��, 2007, 52 s., 12 s. obr. p����loh. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/4000. Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��. Fakulta humanitn��ch studi��, ��stav pedagogick��ch v��d. Vedoucí práce Hrb����kov��, Karla.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.