HOR����EK, Luk����. [NEOBH��JENO] P��eprava finan��n��ch hotovost�� a cennost�� v soukrom��m a st��tn��m sektoru. Zl��n: Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��, 2016, 55 s. (52 772 znak��). Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/38888. Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��. Fakulta aplikovan�� informatiky, ��stav bezpe��nostn��ho in��en��rstv��. Vedoucí práce Lapkov��, Dora.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.