JAN��K, Jarom��r. [NEOBH��JENO] Aplikace modulu FMEA syst��mu EISOD ve firm�� Rogum Ro��nov p/R. Zl��n: Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��, 2005, 85 s., 3 s. p����loh. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/36473. Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��. Fakulta managementu a ekonomiky, ��stav pr��myslov��ho in��en��rstv�� a informa��n��ch syst��m��. Vedoucí práce Bri��, Petr.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.