JUL��NKOV��, Jana. Tvorba, reflexe a pou��en�� z vytv����en�� bakal����sk��ho filmu Obraz v popelu. Zl��n: Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��, 2007, 52 s. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/2741. Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��. Fakulta multimedi��ln��ch komunikac��, Vy������ odborn�� ��kola filmov�� Zl��n. Vedoucí práce ��ebesta, Milan.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.