JUNKOV��, Alice. Anal��za konzumn��ch apel�� v televizn��m vys��l��n�� zam����en��m na d��tsk��ho div��ka. Zl��n: Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��, 2014, 96 s. (134 938). Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/30407. Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��. Fakulta multimedi��ln��ch komunikac��, ��stav marketingov��ch komunikac��. Vedoucí práce ��ramov��, Bland��na.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.