K��CHLEROV��, Marie. Vyu��it�� informa��n��ho syst��mu MBS Navision pro evidenci dlouhodob��ho majetku ve spole��nosti XY. Zl��n: Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��, 2014, 89 s. (88 000 znak��). Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/29480. Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��. Fakulta managementu a ekonomiky, ��stav financ�� a ����etnictv��. Vedoucí práce Kol����ov��, Eva.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.