KOL��NSK��, Hana. Vliv rodinn��ho prost��ed�� ����k�� na postoj k alkoholu. Zl��n: Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��, 2006, 54 s.,16 s. obr. p����loh. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/1432. Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��. Univerzitn�� institut, ��stav pedagogick��ch v��d. Vedoucí práce Ernest, Barbara.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.