KON��IT��KOV��, Dana. Zdokonalen�� marketingov��ho mixu slu��eb z��kazn��k��m firmy TRADIX UH, a.s. Zl��n: Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��, 2007, 85 s., 3 s. obr. p����loh. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/4151. Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��. Fakulta managementu a ekonomiky, Vy������ odborn�� ��kola ekonomick��. Vedoucí práce K��i��kov��, Jana.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.