KOUDELKOV��, Hana. Soci��ln�� slu��by poskytovan�� ob��an��m pob��raj��c��m p����sp��vek na p����i v regionu Konicka. Zl��n: Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��, 2012, 73 s., 6 s. p����loh. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/20276. Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��. Fakulta humanitn��ch studi��, Katedra pedagogiky. Vedoucí práce V��voda, Ji����.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.