KOVA����KOV��, Eli��ka. Anal��za marketingov��ch komunikac�� ve spole��nosti W��rth, s.r.o. Zl��n: Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��, 2007, 68 s., 6 s. obr. p����loh. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/3711. Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��. Fakulta managementu a ekonomiky, ��stav ekonomie. Vedoucí práce Kramoli��, Jan.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.