KRCHOV��, Hana. Prim��rn�� role inovac�� a zm��n v posilov��n�� konkurenceschopnosti ��esk��ch pr��myslov��ch v��robc��. Zl��n: Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��, 2005, 3460621 bytes. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/36762. Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��. Fakulta managementu a ekonomiky, ��stav podnikov�� ekonomiky. Vedoucí práce Kov����, Franti��ek.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.