KUBI��OV��, Denisa. Finan��n�� anal��za podniku Povala�� transport s.r.o. Zl��n: Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��, 2014, 56 s. (51 469 znak��). Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/30558. Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��. Fakulta managementu a ekonomiky, Vy������ odborn�� ��kola ekonomick��. Vedoucí práce Sur��, Petra.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.