KUCH��RIK, Matej. Design dopravn��ho prost��edku. Zl��n: Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��, 2022, 72 s. (55043 znak��). Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/51016. Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��. Fakulta multimedi��ln��ch komunikac��, Ateli��r Pr��myslov�� design. Vedoucí práce Surman, Martin.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.