LUDROVSK��, Katar��na. Projekt podpory vzdelanosti ��tudentov S�� v oblasti samospr��v miest. Zl��n: Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��, 2006, 53 s., 7 s. pr��loh. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/476. Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��. Fakulta multimedi��ln��ch komunikac��, ��stav marketingov��ch komunikac��. Vedoucí práce Zelinsk��, Miroslav.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.