MATU����, Mark��ta. Mo��nosti stanoven�� aminokyselin v potravin��ch. Zl��n: Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��, 2007, 46 s., 14 s. p����loh. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/2755. Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��. Fakulta technologick��, ��stav potravin����sk��ho in��en��rstv��. Vedoucí práce Bu��ka, Franti��ek.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.