MATUL��KOV��, Jitka. Anal��za efektivn��ho After Sales spole��nosti Lapp Kabel s.r.o. Vedoucí Koz��k, Vratislav. Zl��n: Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��. Fakulta managementu a ekonomiky, ��stav managementu. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/2175.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.