MICHAL��K, Tom����. Anal��za rozd��l�� ����tov��n�� a vykazov��n�� ve vlastn��m kapit��lu z pohled�� r��zn��ch typ�� ����etn��ch jednotek. Zl��n: Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��, 2014, 73 s. (112 542 znak��). Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/29312. Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��. Fakulta managementu a ekonomiky, ��stav financ�� a ����etnictv��. Vedoucí práce ��teker, Karel.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.