MIKO��KOV��, Barbora. Design obuvi pro konkr��tn��ho z��kazn��ka, s vyu��it��m fyzioterapeutick��ch a diagnostick��ch poznatk��. Zl��n: Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��, 2009. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/8181. Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��. Fakulta multimedi��ln��ch komunikac��, ��stav produktov��ho designu. Vedoucí práce Ba��urov��, Jitka.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.