MOLITOR, Kate��ina. Hodnocen�� vlivu ��lo��i���� radioaktivn��ch odpad�� a vyho��el��ho jadern��ho paliva na ��ivotn�� prost��ed��. Vedoucí Vok��l, Anton��n. Zl��n: Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��. Fakulta technologick��, Institut bezpe��nostn��ch technologi��. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/9146.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.