MOR��VKOV��, Romana. Asistent pedagoga v inkluzivn��m vzd��l��v��n��. Zl��n: Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��, 2014, 86 s. (31 315 znak��). Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/28656. Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��. Fakulta humanitn��ch studi��, ��stav pedagogick��ch v��d. Vedoucí práce Balv��n, Jaroslav.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.