NAVR��TILOV��, Barbora. Anal��za informa��n��ho syst��mu ve spole��nosti ZELENKA Czech Republic s.r.o. Zl��n: Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��, 2014, 71 s. (70 441 znak��). Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/30065. Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��. Fakulta aplikovan�� informatiky, ��stav po����ta��ov��ch a komunika��n��ch syst��m��. Vedoucí práce Chramcov, Bronislav.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.