NEDBALOV��, Ivana. Projekt zm��n v syst��mu odm����ov��n�� ve spole��nosti Slov��ck�� stroj��rny, a.s. Zl��n: Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��, 2007, 94 s., 15 s. p����loh. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/3941. Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��. Fakulta managementu a ekonomiky, ��stav managementu. Vedoucí práce Mato��kov��, Jana.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.