NIKLIBORCOV��, Simona. Mo��nosti vyu��it�� hipoterapie v sou��asn�� spole��nosti. Zl��n: Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��, 2007, 60 s., 4 s. obr. p����loh. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/4618. Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��. Univerzitn�� institut, Institut mezioborov��ch studi��. Vedoucí práce Nikliborc, Du��an.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.