NOVOTN��, Milada. Podm��nky l����by sexu��ln��ch deviac�� v ��esk��m v��ze��stv�� a katamnestick�� zhodnocen�� jej�� efektivity. Zl��n: Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��, 2006, 47s., 7s. obr. p����loh. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/647. Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��. Univerzitn�� institut, Institut mezioborov��ch studi��. Vedoucí práce Nov��k, Vladim��r.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.