OV��IARIKOV��, Zuzana. Teoretick�� ����st: Zneu����vanie ��udsk��ho tela vo fotografii Praktick�� ����st. Zl��n: Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��, 2008, 34 s., 10 s. obr. p����loha. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/5664. Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��. Fakulta multimedi��ln��ch komunikac��, ��stav reklamn�� fotografie a grafiky. Vedoucí práce Fi��erov��, Lucia.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.