PE����ZOV��, Magda. Struktura zdravotn�� a soci��ln�� p����e v ��esk�� republice. Vedoucí Cich��, Martina. Zl��n: Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��. Fakulta humanitn��ch studi��, ��stav zdravotnick��ch v��d. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/31808.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.