POL����KOV��, Jana. N��vrh na vyu��it�� factoringu v nest��tn�� zdravotnick�� organizaci Area Medica spol. s r. o. Vedoucí Proch��zka, Ji����. Zl��n: Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��. Fakulta managementu a ekonomiky, Vy������ odborn�� ��kola ekonomick��. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/2035.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.