PRUCKOV��, Zde��ka. Stabilizace/solidifikace kapaln��ch odpad��. Zl��n: Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��, 2005. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/36753. Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��. Fakulta technologick��, ��stav in��en��rstv�� ochrany ��ivotn��ho prost��ed��. Vedoucí práce Vondru��ka, Milan.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.