ROLE��EK, Tom����. Vyu��it�� emoc�� v marketingov��ch komunikac��ch. Zl��n: Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��, 2014, 95 s. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/30539. Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��. Fakulta multimedi��ln��ch komunikac��, ��stav marketingov��ch komunikac��. Vedoucí práce Vysekalov��, Jitka.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.