RUSSE, Jan. Pr��vn�� odpov��dnost a sankce, jejich ����el a efektivnost v sou��asn�� soci��ln�� realit��. Zl��n: Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��, 2009, 86 s. 5 s. obr.p����loh. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/8127. Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��. Fakulta humanitn��ch studi��, Institut mezioborov��ch studi��. Vedoucí práce Kejdov��, Miroslava.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.