SEDL����KOV��, Dita. Anal��za marketingov��ch komunikac�� na trhu nemovitost��. Zl��n: Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��, 2007, 88 s., 3 s. p����loh. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/2826. Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��. Fakulta multimedi��ln��ch komunikac��, ��stav marketingov��ch komunikac��. Vedoucí práce Ba��uv����k, Radim.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.