SOKOLOV��, Lucie. Vyu��it�� voln��ho ��asu ����k�� na z��kladn�� ��kole. Vedoucí Chr��ska, Miroslav. Zl��n: Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��. Fakulta humanitn��ch studi��, ��stav pedagogick��ch v��d. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/28514.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.