SOU��EK, Karel. Projekt realizace webov��ho port��lu natreku.cz. Zl��n: Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��, 2014, 92 s. (87 303 znak�� bez mezer). Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/30426. Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��. Fakulta multimedi��ln��ch komunikac��, ��stav marketingov��ch komunikac��. Vedoucí práce ��ula, Tom����.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.