T����SKOV��, Ad��la. Kl����ov�� kompetence student�� oboru andragogika v profilaci na ����zen�� lidsk��ch zdroj��. Zl��n: Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��, 2014, 69 s. (121 599 znak��). Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/28779. Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��. Fakulta humanitn��ch studi��, ��stav pedagogick��ch v��d. Vedoucí práce Luke��ov��, Michaela.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.